Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
RCKiK :: Wrocław
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Godziny pracy
Oddziały terenowe
Ekipy wyjazdowe
Klienci zewnętrzni
Organy Centrum
Władze
Kompetencje
Działalność
Ogłoszenia i przetargi
Archiwum przetargów
Prawo
Statut
Regulamin
Rozporządzenia
Ustawa o publicznej służbie krwi
Podstawy prawne działania
Ustawy
Dyrektywy
Finanse
Majątek
Bilans
Sprawozdania Finansowe
Menu użytkowe
Redaktorzy BIP-u
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
O Biuletynie
   
   
Rozporządzenia
 

 Wykaz opłat za krew i jej składniki obowiązujący od 01.01.2013r. ( 15.09.2013r.)

 Cennik za krew 13 sierpnia 2012

 Nowe rozporządzenie MZ 11 grudnia 2012

 Ustawa o refundacji leków 12 maja 2011

 Wykaz leków 3 luty 2010

 Rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki 21 sierpnia 2006

 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rownoważnej ilości 19 stycznia 2006

 Rozporzadzenie ministra wrzesien 2005

 Ustawa o świadczeniach 27 sierpnia 2004

 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 27 sierpnia 2004

 Ustawa o podatku dochodowym 26 lipca 1991

 Ustawa o podatku 26 lipca 1991

 Zakres dodatkowych uprawnień inwalidy wojennego-wojskowego

 


 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określania rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pienięznego za pobraną krew i zawiązane z tym zabiegi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczanie krwi i jej składników.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie warunków pobierania od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokość opłat za krew i jej składniki w 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 
 
Autor: Lesław Starzyk
Odsłon: 8947 Stan : aktualny
Data dodania: 2004-01-01 16:17:00
Ważne od: 2004-01-01 16:17:00
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-07 12:16:00
 
 
strony internetowe
 
 
Copyright © 2018 BIP RCKiK :: Wszelkie prawa zastrzeżone